Hội thảo khoa học “Kết nối chia sẻ thông tin giữa các thư viện điện tử, thực trạng và giải pháp”

(ĐH VHHN) – Ngày 21/11/2019, Luật Thư viện Việt Nam đã được Quốc hội thông qua. Một trong những điểm quan trọng của Luật là quy định cụ thể về liên thông thư viện, trong đó có vấn đề chia sẻ, kết nối thông tin được tiếp cận: “Liên thông thư viện là hoạt động liên kết, hợp tác giữa các thư viện nhằm sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên, tiện ích, kết quả xử lý và các sản phẩm, dịch vụ thư viện”.http://huc.edu.vn/hoi-thao-khoa-hoc-ket-noi-chia-se-thong-tin-giua-cac-thu-vien-dien-tu-thuc-trang-va-giai-phap-5937-vi.htm

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.