Cơ cấu tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA


Phó trưởng khoa phụ trách
NCS. NGUYỄN VĂN THIÊN
Tel: 04 3851 1971 máy lẻ 119
Mobi: 091 265 2211
Email: thiennv@huc.edu.vn
Email VP: thongtinthuvien@huc.edu.vn


Phó trưởng khoa
NCS. NGUYỄN HỮU NGHĨA
Tel: 04 3851 1971 máy lẻ 119
Mobi: 098 245 8686
Email: nghianh@huc.edu.vn

Bộ môn Thư viện học

Trưởng bộ môn: NCS. Trương Đại Lượng

Bộ môn Thông tin học

Trưởng bộ môn: ThS. Phạm Thành Tâm