Cơ cấu tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA


Trưởng khoa 

TS. NGUYỄN VĂN THIÊN
Tel: 04 3851 1971 máy lẻ 119
Mobi: 091 265 2211
Email: thiennv@huc.edu.vn
Email VP: thongtinthuvien@huc.edu.vn