Hội thảo, hội nghị

Kỷ yếu Hội thảo 50 năm đào tạo nguồn nhân lực Thư viện Thông tin – Tháng 10 năm 2011

Mục lục

Phần I. Đào tạo nguồn nhân lực thư viện thông tin trong bối cảnh xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức

Phần II. Hiện đại hóa chương trình đào tạo cán bộ cán bộ thư viện thông tin

Phần III. Đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học

Phần IV. Chất lượng và yêu cầu đặt ra đối với người cán bộ thư viện thông tin hiện nay

Phần V. Những nội dung khác