Hợp tác quốc tế

nh vực hợp tác

  1. Trao đổi, tham khảo các chương trình và phương pháp, cách thức đào tạo
  2. Đánh giá và xây dựng chương trình đào tạo
  3. Trao đổi giảng viên, thỉnh giảng
  4. Hội thảo, tọa đàm khoa học chuyên ngành.
  5. Tiến hành triển khai các dự án có liên quan đến đào tạo

Các đối tác chính

  1. Đại học Victoria (New Zealand)
  2. Đại học Nanyang (Singapore)
  3. Đại học Simmons (Hoa Kỳ)
  4. Đại học St. John (Hoa Kỳ)
  5. Đại học Southern Connecticut (Hoa kỳ)-FULBRIGHT SPECIALIST
Các giáo sư đã thỉnh giảng tại Khoa Thư viện Thông tin, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Prof. Dr. Paul Sturges OBE
Emeritus Professor of Library Studies
Loughborough University
Leicestershire, UK
Prof.Dr. Gary E Gorman
Department of Information Science
Faculty of Computer Science and Information Technology, University of Malaya, Malaysia
Dr. Daniel G. Dorner
Director, PhD Programme
School of Information Management
Victoria University of Wellington, New Zealand
Dr. Philip Calvert
Senior Lecturer
School of Information Management
Victoria University of Wellington, New Zealand
Dr. Gillian Oliver
Senior Lecturer
School of Information Management
Victoria University of Wellington, New Zealand
Assoc.Prof.Dr. Roslina Othman
Director
Alumni and Career Services Devision
International Islamic University Malaysia
Moira Fraser
Parliamentary Librarian and Group Manager, Information and Knowledge (2000-2011)
34 Treasure Grove, Hataitai, Wellington, New Zealand
Dr. Patrick Pears McGuire
Assistant Dean and Director of Development
Division of Library & Information Science
St. John’s University, United State of America
ba chuyen gia-2

PHD. ROGER HALLIDAY OKOBI, ELSIE AYAGOGO

Southern Connecticut State University

FULBRIGHT SPECIALIST