Lịch sử

Khoa Thông tin- Thư viện  được thành lập năm 1961 theo Quyết định của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Phủ thủ tướng. Năm 1961, Khoa Thư viện là đơn vị đầu tiên của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và cũng là cơ sở đầu tiên của cả nước đào tạo cán bộ thư viện hệ đại học. Từ ngày thành lập đến nay Khoa đã trải qua 6 giai đoạn phát triển.

Giai đoạn 1: 1961-1976 Đào tạo cán bộ thư viện bậc đại học và trung học

Giai đoạn 2: Từ 1976-1992 Đào tạo cán bộ thư viện bậc đại học.

Giai đoạn 3: Từ 1992-2004 Khoa Thư viện đổi tên thành Khoa Thông tin – Thư viện. Mục tiêu đào tạo của Khoa được xác định là: Đào tạo cán bộ Thông tin – Thư viện ở bậc đại học có trình độ lý luận và nghiệp vụ về tổ chức các hoạt động trong các thư viện hoặc cơ quan thông tin tư liệu.

Giai đoạn 4: Năm 2004-2010 Khoa đổi tên thành Khoa Thư viện – Thông tin. Khoa bắt đầu mở hệ đào tạo cử nhân cao đẳng và chương trình liên thông cao đẳng – đại học.

Giai đoạn 5: Năm 2010-2018 Khoa Thư viện – Thông tin tập trung đổi mới chương trình đào tạo và mở thêm chuyên ngành Thông tin học.

Giai đoạn 6: Năm 2018 đến nay Khoa đổi tên mã ngành khoa học Thư viện thành mã ngành Khoa học Thông Tin-Thư viện, đồng thời mở mã ngành mới Quản lý thông tin. Đổi tên khoa thành Khoa Thông Tin, Thư Viện.

 

 Lãnh đạo Khoa Thông tin  Thư viện  qua các thời kì
1. Giai đoạn trước năm 1970
Thầy Hoàng Phấn – Trưởng khoa

2. Giai đoạn từ 1969 – 1971
Cô Nguyễn Thị Thuận – Trưởng khoa

3. Giai đoạn 1971 – 1980
Thầy Vũ Đình Giám – Trưởng khoa Thư viện và Phát hành sách

4. Giai đoạn 1981 – 1997
TS. Trần Đình Quang – Trưởng khoa
cô Trịnh Kim Chi – Phó trưởng khoa
PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh – Phó trưởng khoa

5. Giai đoạn 1997 – 2001
Cô Trịnh Kim Chi – Phó trưởng khoa phụ trách
Ths. Vũ Thuý Bình – Phó trưởng khoa

6. Giai đoaạn 2002 – 2008
Ths. Nguyễn Tiến Hiển – Trưởng khoa
Ths Vũ Thuý Bình – Phó trưởng khoa
TS. Vũ Dương Thuý Ngà phó trưởng khoa

7. Giai đoạn 2009 – 2010
TS. Vũ Dương Thuý Ngà – Phó phụ trách khoa
Ths. Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó khoa

8. Giai đoạn 2011 đến 2016
Ths. Nguyễn Văn Thiên – Phó trưởng khoa phụ trách
Ths. Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó trưởng khoa

9. Giai đoạn 2017 đến 2018
Ts. Nguyễn Văn Thiên – Phó trưởng khoa phụ trách
Ts. Nguyễn Hữu Nghĩa – Phó trưởng khoa

10. Giai đoạn 2018 đến nay

TS. Nguyễn Văn Thiên – Trưởng khoa

 

Giảng viên Khoa  Thông tin Thư viện qua các thời kì

1961 – 1964

 • Thầy Lê Phi
 • Cô Nguyễn Thị Lịch
 • Cô Cao Thị Bạch Mai
 • Thầy Vũ Đình Giám

1965

 • Thầy Nguyễn Văn Hy
 • Thầy Nguyễn Công
 • Cô Cao Thu Nga
 • TS. Phạm Văn Rính

1966

 • PGS.TS Phan Văn
 • Ngô Tuôi

1967

 • Cô Dương Bích Hồng
 • Thầy Lê Ngọc Tuyển

1968

 • TS. Nguyễn Thế Đức

1969

 • Cô Trịnh Kim Chi
 • Vương Kim Nhẫn
 • Cô Nguyễn Yến Vân
 • Thầy Lương Tuấn Oanh

1970

 • Thầy Hoàng Sơn Cường

1971

 • Cô Nghiêm Thành Nhân
 • PGS.TS Vũ Văn Nhật

1972

 • TS. Lê Thanh Tình
 • Ths. Phạm Hữu Du

1994

 • TS. Đỗ Quang Vinh

1996

 • Ths. Phạm Thành Tâm

1997

 • Ths. Nguyễn Minh Thuận

1998

 • NCS. Nguyễn Hữu Nghĩa
 • Ths. Phạm Thị Phương Liên
 • Ths. Phạm  Bích Ngọc

2000

 • Ths. Lê Thị Thúy Hiền
 • Ths. Nguyễn Thị Ngà

2002

 • NCS. Trương Đại Lượng

2003

 • Ths. Chu Vân Khánh

 2006

 • Ths. Nguyễn Thị Ngọc Mai

2010

 • NCS. Nguyễn Văn Thiên

2011

 • Ths. Kiều Kim Ánh
 • Cô Đào Vân Hồng

2016

 • Ths. Nguyễn Ngọc Nam

2017

 • Ths. Ngô Văn Tháp

Danh sách đang tiếp tục bổ sung