Nghiên cứu khoa học

Trang này bao gồm một số nội dung:

Khoa Thư viện Thông tin, Đại học Văn hóa Hà Nội có truyền thống giảng dạy và nghiên cứu khoa học vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xã hội, làm nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học ngành Khoa học Thư viện và ngành Thông tin học ở Việt Nam.
Chiến lược của Khoa đã xác định tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế là mũi đột phá trong giai đoạn hiện nay.

Đề tài – Dự án

Trong những năm gần đây, nhờ tăng cường cơ sở vật chất cho nghiên cứu khoa học, sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, quy mô đề tài mà các giảng viên đăng ký và được phê duyệt đã tăng rõ rệt. Khoa đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Trường, biên soạn được một hệ thống giáo trình và tài liệu tham khảo với essay capital trên 20 tên tài liệu. Hàng năm các giảng viên của Khoa công bố hàng chục các bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế.

Các nghiên cứu chủ yếu của Khoa hiện nay bao gồm các dự án trong các lĩnh vực sau:

  • Công nghệ thông tin; bao gồm cả tự động hóa thư viện; thư viện số; thư viện điện tử; cơ sở dữ liệu
  • Kiến thức thông tin
  • Phát triển dịch vụ thông tin thư viện
  • Marketing trong hoạt động thư viện
  • Quản lý thông tin
  • Chia sẻ thông tin và mạng xã hội