Sứ mệnh – Tầm nhìn

Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao;
Sáng tạo, nghiên cứu khoa học đạt chất lượng cao;
Đóng vai trò đầu tầu đổi mới trong hệ thống các trường đào tạo về các ngành Thông tin học và Khoa học Thư viện ở Việt Nam.

Tầm nhìn

Trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu Khoa học Thư viện và Thông tin học ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và kinh tế tri thức của đất nước.