Chiến lược phát triển

  • Mở rộng quy mô và đa dạng hoá các loại hình đào tạo;
  • Đẩy mạnh đào tạo tiếp tục, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ thư viện đã tốt nghiệp lâu năm;
  • Hiện đại hoá phương tiện, phương pháp giảng dạy và chương trình đào tạo;
  • Triển khai đào tạo văn bằng hai chuyên ngành Thông tin – Thư viện;
  • Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo cán bộ Thông tin – Thư viện;
  • Cập nhật kiến thức mới cho hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo.